یه ترکیب هیبرید از پریمیر لیگ و بازیکنای برزیلی ، با 440 کا هزینه